OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby w PSP:

 • liczba wolnych stanowisk: 5,
 • nazwa stanowiska: stażysta (docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik - kierowca),
 • miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Toruniu,
 • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

Niezbędne wymagania

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • życiorys, - kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikającym z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30),

2) test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami),

3) test wiedzy obejmujący problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na danym stanowisku, składający się z 20 pytań (za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt),

4) sprawdzian z pływania, który uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund,

5) test kompetencyjny weryfikujący 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zmianami), składający się z 25 pytań (za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt),

6) rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą: - umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie; - motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej; - zdolność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizowania pracy. Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2 - 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

7) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia), który uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej,

8) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu

ul. Legionów 70/76

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji

Strona internetowa Komendy Miejskiej PSP w Toruniu: http://www.straz.torun.pl/

Termin składania dokumentów upływa dnia 25 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail.
 • Informacja o terminach oraz miejscu przeprowadzania kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczana będzie na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 • Po każdym etapie postępowania wyłącznie na stronie internetowej http://www.straz.torun.pl/ zamieszczana będzie lista numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Złożone dokumenty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017